Bedrijfsnaam : Vivlio
Postadres : 26 rue berjon, 69009 LYON

De website https://www.vivlio.com bevat algemene informatie die voor alle doelgroepen toegankelijk is.

Directeur van publicatie : David Dupré

Website editor (inhoud) :

Vivlio – 26 rue berjon, 69009 LYON – www.vivlio.com

Ontwerp, ergonomie en ontwikkeling :  Mcube

Gastheer : WP Engine – 504 Lavaca Street, Suite 1000 Austin, TX 78701

Het raadplegen van deze site impliceert de aanvaarding en toepassing van deze voorwaarden, die Vivlio en haar entiteiten zich het recht voorbehouden op elk moment te wijzigen.

Intellectueel eigendom

De algemene structuur, evenals de teksten, foto’s en afbeeldingen die deel uitmaken van de site https://www.vivlio.com/ zijn eigendom van Vivlio. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze site of van een of meer van zijn onderdelen, door welk procédé dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vivlio is verboden, en zou een inbreuk vormen die strafbaar is volgens de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. De merken en logo’s van Vivlio die op de site voorkomen zijn geregistreerd en behoren haar toe. Gehele of gedeeltelijke reproductie van handelsmerken en logo’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vivlio is verboden. Op elke geautoriseerde kopie van de gehele inhoud van de site of een deel daarvan moet de volgende vermelding staan: “vermelding te verschijnen”.

Verantwoording/uitsluiting

Vivlio stelt alles in het werk om regelmatig bijgewerkte informatie te verstrekken en om links naar andere sites bij te werken, in overeenstemming met de geldende regelgeving. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualisering en volledigheid van de informatie op de site. Bijgevolg wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor elke onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid of weglating met betrekking tot de op de Site beschikbare informatie; voor elke schade die voortvloeit uit frauduleuze indringing door een derde, die leidt tot een wijziging van de informatie of de elementen die op de Site ter beschikking worden gesteld; en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, zelfs als Vivlio op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, veroorzaakt door de toegang van een persoon tot de Site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, het gebruik van de Site, met inbegrip van elke verslechtering of virus dat uw computerapparatuur of andere eigendommen kan aantasten, en/of de eer die is gegeven aan informatie die direct of indirect van de Site afkomstig is.

Verwerking van persoonsgegevens

De op de contactformulieren verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor Vivlio en haar entiteiten om aan uw verzoek te voldoen en om deze gegevens te beheren in het kader van klantenwerving waarvoor u toestemming hebt gegeven door ons formulier te valideren. Zij worden per e-mail toegezonden aan de dienst die u moet antwoorden.
Alle verzamelde gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard en vervolgens verwijderd in geval van inactiviteit. Vivlio zal deze onder geen beding aan derden verstrekken voor reclame- of promotiedoeleinden.
Overeenkomstig de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, heeft u recht op toegang, wijziging, verwijdering en verzet om legitieme redenen tegen de informatie die u betreft. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken en informatie over u wenst te verkrijgen, kunt u contact met ons opnemen via dit formulier of per post naar Vivlio – Klantenservice – 26 rue berjon – 69009 LYON.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw browser of apparaat worden geïnstalleerd wanneer u onze site bezoekt.
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site goed functioneert (sessiecookies) en om het publiek te meten (om het aantal bezoekers te tellen en na te gaan waar zij naartoe gaan) en om statistieken op te stellen.
Deze cookies stellen ons in staat uw ervaring op onze site te verbeteren, maar er wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie bewaard.
De meeste browsers hebben opties in het menu waarmee u de manier kunt aanpassen waarop uw cookies worden beheerd. Als u ervoor kiest onze cookies te blokkeren, kan dat gevolgen hebben voor uw surfervaring en kunnen sommige functies van onze site worden uitgeschakeld. Als u uw browser zo instelt dat alle cookies worden gewist, worden uw browservoorkeuren en alle gegevens die u hebt ingevoerd, gewist wanneer u uw browser sluit.

Bepalingen inzake rechtsmacht

De site en de inhoud ervan vallen onder het Franse recht. Bij gebrek aan een minnelijke schikking zullen enkel de rechtbanken van Evry bevoegd zijn om geschillen te beslechten die voortvloeien uit de niet-naleving van deze voorwaarden.

 

 

 

Notre site web a détecté que vous utilisez un navigateur obsolète, cela peut vous empêcher d'accéder à toutes les informations ce site. Nous vous conseillons d'utiliser un navigateur récent tel que :
Ne plus afficher
Fermer